ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Effects of germinated soybean on protein efficiency ratio in rats", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 304-307
2013 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Effects of germinated soybean on serum lipids in rats", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 833-836
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Effects of germinated soybean on protein efficiency ratio in rats", The 13th ASEAN Food Conference, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง", Burapha University International Conference 2012 (BUU2012), 9 - 11 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย