กิจกรรมของเอนไซม์ต้านสารอนุมูลอิสระ ลักษณะทางกายวิภาคและสัณฐานวิทยาของรากพืชที่ได้รับสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย

Publish Year National Journal 1
2012 exMorisa Kanchanasophark, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seedling growth and cell viability of plant root tips exposed to the crude methanolic extract of Hapalosiphon", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 4, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน 2012, หน้า 177-184
Publish Year National Conference 1
2013 exนางสาวโมริสา กาญจนโสภาค, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, "การเกิด lipid peroxidation และการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในปลายรากพืชที่ได้รับสารสกัดหยาบจาก Hapalosiphon sp.", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย