การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม

Publish Year National Journal 2
2018 inนายสกล ฉายศรี, inนายชัยรัตน์ คำหา, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, inนางสาวทัศนีย์ ไตรยนาม, exอำพล เหล่ามาลา, exวีะพงษ์ เหล่าลาภะ, exพชรดา ฉายศรี, exโอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "การทดสอบผลผลิตมันสาปะหลัง พันธุ์เคยู-สกลนคร ในสภาพพื้นที่แปลงเกษตรกร", วิทยาศาสตร์เกษตร(Agricultural Sci. J.), ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 177-180
2012 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45", วรสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 605-608
Publish Year International Conference 1
2012 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "New Cassava variety “Kasetsart 72”", 2nd USM- PSU International Conference On Arts And Sciences 2012, 2 - 4 ธันวาคม 2012, มาเลเซีย
Publish Year National Conference 6
2017 inนายสกล ฉายศรี, ex นายชัยรัตน์ คำหา, exทัศนีย์ จันภูถิ่น, exรัชชานนท์ ผงทอง , exทัศนีย์ ไตรยนาม, exอำพล เหล่ามาลา, exวีระพงษ์ เหล่าลาภะ, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "การทดสอบผลผลิตมันสำปะหลัง พันธุ์เคยู-สกลนคร ในสภาพพื้นที่แปลงเกษตรกร", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 “Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy” , 3 - 4 สิงหาคม 2017, 10/1 ถนน สุขุมวิท 20 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายสกล ฉายศรี, exโอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนิตยา ดนตรี, exนิกร ตูมสันเทียะ, "การประเมินศักยภาพผลผลิตหัวมันสด และแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายสกล ฉายศรี, exโอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนิตยา ดนตรี, exนิกร ตูมสันเทียะ, "มันสำปะหลังลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่น MKULB 08-2-45", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, "มันสำปะหลังพันธุ์ MKULB 08-2-32", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนิตยา ดนตรี, exนิกร ตูมสันเทียะ, "มันสำปะหลังลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่น MKULB 08-1-49", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย