การประเมินและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการส่งน้ำของคลองในโครงการชลประทานขนาดใหญ่

Publish Year National Journal 2
2012 exนายอุรินทร์ โสตรยม, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองบริหารคลองส่งน้ำ", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 539-548
2010 exอุรินทร์ โสตรโยม, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การใช้วิธีประเมินโครงการอย่างรวดเร็ว เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานส่งนํ้าของระบบส่งนํ้า 2 ซ้าย โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 41-52
Publish Year National Conference 2
2010 exนายอุรินทร์ โสตยม, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, exวิชญ์ ศรีวงษา, "การประเมินผลลัพธ์ในการส่งน้ำของระบบคลองอัตโนมัติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมการส่งน้ำของระบบคลองอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 ธันวาคม 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย