ผลของการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสตาร์ชมันสำปะหลัง

Publish Year International Conference 1
2011 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Effect of Deep Freezing on Cassava Stach Properties", 12th Asean Food Conference 2011, 16 มิถุนายน 2011 - 18 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย