ผลของวัสดุห่อต่อการเติบโตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง

Publish Year National Journal 4
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exจริญญา มั่นคง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "คุณสมบัติของวัสดุห่อผลและผลที่มีต่อบรรยากาศรอบผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 65-73
2010 exน.ส.ปรัชญาพันธ์ นนทา, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพผลน้อยหน่า", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 541-554
2009 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exเพ็ญระพี ทองอินทร์, "การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของผลลองกอง (Aglaia dookoo Griff.)", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40(1), ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 249-252
2006 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "ของวิธีห่อผลต่อคุณภาพของผลฝรั่งพันธุ์เย็นสอง", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2006, หน้า 42-48
Publish Year National Conference 5
2012 exนิษา โรจนประเสริฐสุข, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาของดอกมะเฟืองพันธุ์ B17", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนิษา โรจนประเสริฐสุข, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, "การเจริญของผลมะเฟืองพันธุ์ 'B17'", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exน.ส.พรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง, "ผลของวัสดุห่อต่อคุณภาพผลมะเฟืองพันธุ์ B17", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exจริญญา มั่นคง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุห่อผลต่อการเติบโตของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1986 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของวิธีห่อผลต่อบรรยากาศรอบผลและการเติบโตของผลฝรั่งพันธุ์เย็นสอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาพืช, 30 มกราคม 1986 - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย