Journal

การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของผลลองกอง (Aglaia dookoo Griff.)
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
40(1)
พิเศษ
249-252
ตุลาคม - ธันวาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-