Journal

Article
การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของผลลองกอง (Aglaia dookoo Griff.)
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
40(1)
Issue
พิเศษ
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2009
Page
249-252
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-