Journal

Article
คุณสมบัติของวัสดุห่อผลและผลที่มีต่อบรรยากาศรอบผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
28
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2010
Page
65-73
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-