Journal

คุณสมบัติของวัสดุห่อผลและผลที่มีต่อบรรยากาศรอบผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
28
3
65-73
กันยายน - ธันวาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-