การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าและสร้างสารสำคัญทางโภชนาการในธัญพืชไทยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year National Journal 1
2011 inนายเจริญ ขุนพรม, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายสมนึก ทองบ่อ, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, "การเก็บรักษาต้นอ่อน และน้ำคั้นจากธัญพืช", วารสารวิทยาศาตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 631-634
Publish Year National Conference 1
2010 inนายเจริญ ขุนพรม, inนายสมนึก ทองบ่อ, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, exชูศักคิ์ คุณุไทย, "การเก็บรักษาต้นอ่อน และน้ำคั้นจากธัญพืช", การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย