การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติถังหมักแบบแพคเบด

Publish Year International Conference 1
2008 exนคร ตรีสิงหวงษ์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Temperature Control of Koji Process by using Fuzzy PD Controller", Tthe 2008 Electrical Engineeing/ Electronics, Computer, Telecommunications,and Information Technology (ECTI) International Conference, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, exวศิน ลีนะนิธิกุล, "การออกแบบตัวควบคุมและตัวประมาณค่าสเตตสำหรับถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์สำหรับการหมักแห้ง", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย