ผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ในการปลูกระยะชิดที่มีต่อการเติบโต ผลผลิตและลักษณะทางสรีรบางประการของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ในปีแรกของการให้ผลผลิต

Publish Year National Journal 9
2009 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exดวงใจ นิสัยมั่น, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรตในใบฝรั่งที่จัดระบบทรงต้น 4 แบบ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 181-184
2008 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ดวงใจ นิสัยมั่น, "ผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบที่มีต่อลักษณะทางกิ่งใบ การออกดอกและการติดผลของฝรั่งพันธุ์เย็นสองในปีแรกที่ให้ผลผลิต", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 153-158
2008 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exนายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรตในใบและกิ่งของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่จัดระบบรูปทรงต้น 4 แบบ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 70-79
2008 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exนายเพทาย กาญจนเกษร, "การออกดอกและติดผลของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่เป็นผลจากระบบรูปทรงต้น 4 แบบและปลูกระยะชิด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. , ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 539-548
2008 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, exเพทาย กาญจนเกษร, "ผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบในการปลูกระยะชิดที่มีต่อการเติบโตและประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ในสองปีแรกของการให้ผลผลิต", วารสารเกษตรนเรศวร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 19-28
2008 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, exเพทาย กาญจนเกษร, "การเปรียบเทียบผลผลิตของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทืในระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ด้วยการปลูกระยะชิดในสองปีของการให้ผลผลิต", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 107-116
2008 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exดวงใจ นิสัยมั่น, "ผลผลิตและคุณภาพของผลฝรั่งพันธุ์เย็นสองที่เป็นผลมาจากการจัดระบบรูปทรงต้น 4 แบบ", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2008, หน้า 54-63
2008 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, exเพทาย กาญจนเกษร, "ผลของการปลูกชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ระยะชิดในระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ที่มีต่อการออกดอกและการติดผลของในสองปีแรกของการให้ผลผลิต", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 61-71
2007 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, exเพทาย กาญจนเกษร, "ผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ในการปลูกระยะชิดที่มีต่อคุณภาพผลของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ในสองปีของการให้ผลผลิต", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 100-107
Publish Year National Conference 2
2008 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exเพทาย กาญจนเกษร, "การให้ผลผลิตและระดับชั้นคุณภาพผลผลิตของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่จัดระบบรูปทรงต้น 4 แบบและปลูกระยะชิดในปีที่สองของการให้ผลผลิต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exดวงใจ นิสัยมั่น, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรตในใบฝรั่งที่จัดระบบทรงต้น 4 แบบ", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย