Journal

Article
ผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบที่มีต่อลักษณะทางกิ่งใบ การออกดอกและการติดผลของฝรั่งพันธุ์เย็นสองในปีแรกที่ให้ผลผลิต
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
36
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2008
Page
153-158
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-