Journal

Article
ผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ในการปลูกระยะชิดที่มีต่อคุณภาพผลของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ในสองปีของการให้ผลผลิต
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Volume
25
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2007
Page
100-107
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-