Journal

Article
การออกดอกและติดผลของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่เป็นผลจากระบบรูปทรงต้น 4 แบบและปลูกระยะชิด
Journal
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (ISSN: 0125278X)
Volume
31
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2008
Page
539-548
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ในการปลูกระยะชิดที่มีต่อการเติบโต ผลผลิตและลักษณะทางสรีรบางประการของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ในปีแรกของการให้ผลผลิต

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,20 ก.ค. 2009 - 20 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,19 ก.ค. 2010 - 19 ก.ค. 2010