การใช้จุลินทรีย์ที่ปรากฏตามธรรมชาติเพื่อระบบการปลูกพืชไร้มลพิษที่มีเสถียรภาพยั่งยืน

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2007 inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity of Bipolaris and Exserohilum in Association with Sandoricum koetjape Canopy", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 140-144
Publish Year National Conference 1
2006 exศิริรัตน์ ตรีกาญจนวัฒนา, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, "การคัดเลือกและศักยภาพของจุลินทรีย์ผิวพืชในการต่อต้านการเข้าทำลายโดยรา Colletotrichum gloeosporioides บนมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย