การวินิจฉัยการจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่น้ำท่าจีน

Publish Year National Journal 1
2008 exยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองเชิงอ็อบเจกต์ “jIrAIs-SW” สำหรับจำลองการไหลของน้ำในดิน", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 44-59
Publish Year National Conference 5
2007 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐพล เกิดสุข, "การศึกษาสภาพน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนโดยใช้ NDWI จากข้อมูลภาพดาวเทียม MODIS...", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 22 - 24 มกราคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exนายปกรณ์ อึ้งชัยพงษ์, "การวิเคราะห์พลวัตการใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่โดยแบบจำลอง WEAP", ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, 22 - 24 มกราคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exนายยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, "การจำลองการไหลของน้ำผิวดินแบบ 2 มิติ ในพื้นที่ลาดชัน ด้วยวิธี Finite Volume", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐพล เกิดสุข, "การจัดการน้ำท่วมขังในทุ่งสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการสำรวจระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exนายปกรณ์ อึ้งชัยพงษ์, "การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและความต้องการน้ำในพื้รที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ด้วยภาพดาวเทียม MODIS หลายช่วงเวลา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย