การวิเคราะห์เศรษฐกิจการบูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว