Person Image

  Education

  • Ph.D. .(Economics), University of Suuthern Denmart , DENMARK
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Agro-forestryConservation awarenessDirect use valueEconomicEthnic groupForest resourceIndicatorsLao PDRValuationWatershedการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ยั่งยืนการจัดการดินตะกอนการทำการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ยั่งยืนการประเมินมูลค่าการพัฒนาที่ยั่งยืนการเพิ่มสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกรการฟื้นฟูคุณภาพน้ำการออกแบบการจัดการเรียนรู้กุ้งกุ้งกุลาดำข้อเสนอเชิงนโยบายความตระหนักต่อการอนุรักษ์ความยั่งยืนคุณภาพน้ำคู่มือชนเผ่าชุดความรู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้นาเคมีนาอินทรีย์แนวคิดการเรียนรู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ประเมินผลสัมฤทธิ์การส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมพื้นที่ลุ่มน้ำมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงมูลค่าเชิงเศรษฐกิจยางพาราระบบการใช้ที่ดินโรงเรียนลูกชาวนาลูกเกษตรกรกรวนเกษตรเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาวสิ่งแวดล้อมหลักสูตรชาวนาอิฐดินซีเมนต์

  Interest

  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)