การประเมินความไม่มั่นคงทางอาหารและภาวะโภชนาการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.ทิวาพร มณีรัตนศุภร, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, "ความไม่มั่นคงทางอาหารในนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019", Asia-Pacific Journal of Public Health, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2-3, มีนาคม 2022, หน้า 276-278
Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ทิวาพร มณีรัตนศุภร, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, "Food Insecurity Situation among Kasetsart University Students, Thailand", 52 nd Asia-Pasific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference, 26 - 28 ตุลาคม 2021, Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเซีย