ความสัมพันธ์ของสมบัติดินทางฟิสิกส์และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเสริมของดินปลูกมันสำปะหลัง