การผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนบนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชมพูนุช นันทจิต, "ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนโยบายและราคาต่อการผลิตอ้อยในพื้นที่ภาคกลางของไทย", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 1-18