ระบบขนส่งอ้อยเข้าโรงงานและผลกระทบจากมาตรการควบคุมการบรรทุกและการขนส่งอ้อยต่อผลผลิตอ้อยและน้ำตาล

Publish Year National Journal 1
2018 exอาภาพันธ์ ฐิติถาวรวงศ์, inดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพร้อมของเกษตรกรไทย ในการเข้าสู่มาตรฐานการผลิตบอนซูโคร กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ2, สิงหาคม 2018, หน้า 83-98
Publish Year International Conference 2
2019 exAmpapan Thitithawonwong, inดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors affecting the adoption of the Bonsucro Standard amongst Thai sugarcane farmers", International Society of Sugar Cane Technologists, 1 - 5 สิงหาคม 2019, TUCUMAN สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
2018 inดร.กุลภา กุลดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SUGARCANE HARVESTING COSTS AND THE MANAGEMENT: A CASE OF THAILAND", Sugar Crops Improvement, Biotechnology, Bio Refinery and Diversification : Impacts on Bio-based Economy, Udon Thani, Thailand, 7 มีนาคม 2018
Publish Year National Conference 2
2020 exวรรณนิสา เกษมไพบูลย์, inดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการธุรกิจรวบรวมอ้อย และการให้บริการเก็บเกี่ยวอ้อยและขนส่งอ้อย: กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มอ้อยในจังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51, 18 ธันวาคม 2020, อำเภอเมือง สงขลา ประเทศไทย
2018 exอำภาพันธ์ ฐิติถาวรวงศ์, inดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพร้อมของเกษตรกรไทย ในการเข้าสู่มาตรฐานการผลิตบอนซูโคร กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการ อ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ปี 2561, 21 - 23 สิงหาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย