Journal

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนโยบายและราคาต่อการผลิตอ้อยในพื้นที่ภาคกลางของไทย
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (ISSN: 25869744)
10
1
1-18
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-