อาเซียนนิทัศน์: การศึกษาอัตลักษณ์อาเซียนในนิทานมหัศจรรย์

Publish Year National Conference 5
2017 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจริยา สุพรรณ, "นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรี: การถ่ายทอดเรื่องเล่าพื้นบ้านในอุษาคเนย์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: เรื่องเล่าจากภาคสนาม", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี": นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์, 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทของนิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่มีต่อชุมชน: กรณีศึกษาที่บ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก และพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี": นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์, 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่เมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา: เรื่องเล่าจากภาคสนาม", "ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี": นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์, 7 กรกฎาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนางสาวจริยา สุพรรณ, "นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่ประเทศกัมพูชา:เรื่องเล่าจากภาคสนาม", ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี":นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์, 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย