Conference

Article
นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่ประเทศกัมพูชา:เรื่องเล่าจากภาคสนาม
Conference
ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี":นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์ (ISBN: 9786162783845)
Class
ชาติ
Date
7 กรกฎาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-