Conference

Article
นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: เรื่องเล่าจากภาคสนาม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี": นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์ (ISBN: 9786162783845)
Class
ชาติ
Date
7 กรกฎาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-