Conference

Article
นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่เมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา: เรื่องเล่าจากภาคสนาม
Conference
"ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี": นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์ (ISBN: 9786162783845)
Class
ชาติ
Date
7 กรกฎาคม 2017
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-