ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวกับลักษณะบางประการของคุณภาพแป้งและความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางกลุ่มในเมล็ดข้าวไร่เพื่อการพิจารณาลักษณะในการคัดพันธ์ุเมล็ดข้าวไร่ของเกษตรกรโครงการวิจัยที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวไร่และลักษณะบางประการของคุณภาพแป้ง