โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

Publish Year International Journal 1
2015 exLi, L., inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exZeng, H., "Mussel-inspired hydrogels for biomedical and environmental applications", Polymer Chemistry, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มกราคม 2015, หน้า 353-358