โครงการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 3
2018 exChonnikarn Srikanlaya, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exWeibiao Zhou, "Effect of hydroxypropyl methylcellulose, whey protein concentrate and soy protein isolate enrichment on characteristics of gluten-free rice dough and bread", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 53, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 1760-1770
2017 exChonnikarn Srikanlaya,, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exWeibiao Zhou, "Effect of butter content and baking condition on characteristics of the gluten-free dough and bread", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 1904–1913-1904–1913
2014 exBai-Ngew, S., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZhou, W., "A study of the effect of the drying process on the composition and physicochemical properties of flours obtained from durian fruits of two ripening stages", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 230-237
Publish Year International Conference 3
2016 exChonnikarn Srikanlaya1, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Effect of Butter Content on Rheological Properties of Gluten-free Rice Dough", The 2016 International Conference on Food Properties (ICFP2016), 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exChonnikarn Srikanlaya, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Effect of Baking Conditions on Characteristics of Gluten-Free Rice Bread during Storage", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exChonnikarn Srikanlaya, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Effect of butter content and baking conditions on characteristics of the gluten free bread", 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) , 18 - 19 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย