Journal

International Journal of Food Science and Technology (ISSN: 09505423)
49
1
230-237
มกราคม 2014
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

โครงการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054621 ชื่อวิชา Microwave in Agro-Industrial Process Develop.,25 พ.ย. 2013 - 9 ธ.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Rajamangala University of Technology Tawan-ok ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :FoSNET Program “Food and Health in ASEAN Community” ,19 ก.พ. 2014 - 20 ก.พ. 2014