ศึกษาเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและคุณภาพข้าวกล้องงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ตัวกลางในการให้ความร้อนชนิดต่าง ๆ

Publish Year International Journal 3
2016 exSrisang, Naruebodee, exSoponronnarit, Somchart, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exPrachayawarakorn, Somkiat, "Modeling heat and mass transfer-induced stresses in germinated brown rice kernels during fluidized bed drying", DRYING TECHNOLOGY, ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, เมษายน 2016, หน้า 619-634
2016 exSrisang, N., exSoponronnarit, S., inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exPrachayawarakorn, S., "Modeling heat and mass transferโ€“induced stresses in germinated brown rice kernels during fluidized bed drying", Drying Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, มกราคม 2016, หน้า 619-634
2015 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exYoosabai, U., inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSoponronnarit, S., exPrachayawarakorn, S., "Enhancement of ?-aminobutyric acid in germinated paddy by soaking in combination with anaerobic and fluidized bed heat treatment", Food and Bioproducts Processing: Transactions of the Institution of of Chemical Engineers, Part C, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 55-62
Publish Year National Journal 1
2013 exน.ส.อุมาพร อยู่สบาย, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "ผลของวิธีการเพาะงอกที่มีต่อคุณภาพของข้าวกล้องงอก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 339-342
Publish Year International Conference 1
2016 exJakkrawut Techo, exSomkiat Prachayawarakorn, exSakamon Devahastin, exSomchart Soponronnarit, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Heat Treatment on Increases GABA (?-aminobutyric acid) Content in Germinated Paddy", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 8 - 10 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exน.ส.อุมาพร อยู่สบาย, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "ผลของวิธีการเพาะงอกที่มีต่อคุณภาพของข้าวกล้องงอก", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย