Journal

Article
ผลของวิธีการเพาะงอกที่มีต่อคุณภาพของข้าวกล้องงอก
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
3(พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2013
Page
339-342
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ศึกษาเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและคุณภาพข้าวกล้องงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ตัวกลางในการให้ความร้อนชนิดต่าง ๆ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018555 ชื่อวิชา Advanced Rice Processing Technology,3 เม.ย. 2015 - 10 เม.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Hiroshima University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Tropical Biosphere Science II: Thai Agriculture and Rice Processing ,1 ธ.ค. 2014 - 30 ม.ค. 2015