ผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส. ภัทรพร กระดังงา, "สภาวะที่เหมาะสมในการหมักแป้งขนมจีนต่อปริมาณกาบาและคุณภาพของแป้งหมักและเส้นขนมจีนแห้ง", Journal of food processing and preservation, ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า ---
Publish Year National Conference 3
2021 exนส ชนม์นิภา จิตราคนี, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, exRashidah Sukor, "ผลของ Lactobacillus brevis TISTR 860 และ Lactobacillus plantarum TISTR 951 ต่อปริมาณกรดแกมมาอมิโนบิวทีริกในแป้งหมักขนมจีน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาในแป้งขนมจีน", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ, 26 - 30 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส.ภัทรพร กระดังงา, "ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพขนมจีนแห้ง", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 3
2016 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนแห้งกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว", Kasetsart University, 2016
2016 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตน้ำยาขนมจีนผงกึ่งสำเร็จรูป", Kasetsart University, 2016
2012 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส. ภัทรพร กระดังงา, "กรรมวิธีการหมักแป้งขนมจีนกาบาสูง", Kasetsart University, 2012