การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

Publish Year International Journal 1
2009 exChatlada Kusucharid, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exPorjai Thamakorn, "Change in Characteristics of Palm Oil During Vacuum and Atmospheric Frying Conditions of Sweet Potato", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2009, หน้า 298-304