Conference

Article
การคัดแยกแบคทีเรียกรดแล็กติกที่สร้างสารยับยั้งการเจริญจุลินทรีย์จากระบบทางเดินอาหารของปลาสวยงาม
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)