Person Image

  Education

  • วท.บ.(ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.S. (Food Science ), Michigan State University , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D. (Food Science), Memorial University of Newfoundland , แคนาดา, 2529

  Expertise Cloud

  activityamino acidsanchovyAquaculture, Blue swimming crabautolytic activityblue swimming crabfish saucefish skinGracilaria edulisGreen musselH5N1hybrid Clarias catfishhydrocolloidsImmunoperoxidase monolayer assay (IPMA)Indian anchovyIndian anchovy (Stolephorus indicus)Indian anchovy (Stolephorus spp.)Indirect ELISAirradiationkGylemon grass extractmeat qualityMonoclonal antibodyNile tilapiaNS1 proteinOreochromis niloticusoysterpartialPenaeus vannameiphosphate compoundsphosphatesPortunus pelagicusproteaseprotein gelproteinasepurificationquality characteristicsred seaweedsaltshelf lifesmoked fishstainingStaphylococcusstarchsterilizationthermal processingtilapiatransglutaminasetrypsintrypsin-like proteinasetrypsin-like proteinasestrypsin-like protemaseVirgibacillusvisceravolatile compoundsweight gainedWestern blot testwhite shrimpyield improvingก้างการควบคุมโรคการแช่แข็งการท่องเที่ยวทางทะเลการแปรรูปการแปรรูปสัตว์น้ำการพัฒนา (Development)การพัฒนาศักยภาพ (Efficiency Dการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยง (Aquaculture)การเพาะเลี้ยง (Aquaculture)การอนุรักษ์ (conserve)การอุ้มน้ำไข้หวัดนกชายฝั่ง (Coastal)เชิงนิเวศน์เชื้อไวรัสเซลล์ม้ามเซลล์ไฮบริโดแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคปลาดุกบิ๊กอุยปลาสวยงามปูม้าปูม้า (Blue Swimming)เปปโตนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(aquacultureโมโนโคลนอลแอนติบอดียาต้านจุลชีพระบบย่อยอาหารศักยภาพ (Potential)เศรษฐกิจ (Economic)เศษเหลือสัตว์ทดลองสัตว์น้ำสารช่วยการอุ้มน้ำสารประกอบฟอสเฟตสาหร่ายไส้ไก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางอาหาร ฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำหนูหอยแมลงภู่หัวองค์ประกอบทางเคมี

  Interest

  การแปรรูปสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2539 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
  • ก.ค. 2546 - ก.ค. 2551 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะประมง
  • ต.ค. 2542 - ธ.ค. 2544 เลขานุการ(รักษาการ) คณะประมง
  • ก.ค. 2542 - ก.ค. 2546 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ คณะประมง
  • ส.ค. 2538 - ก.ค. 2542 รองคณบดี คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Acceleration of Thai fish sauce fermentation using proteinases and bacterial starter culturesYongsawatdigul J., Rodtong S., Raksakulthai N.2007Journal of Food Science
  72(9)
  117
  2Characteristics of collagen from nile tilapia (oreochromis niloticus) skin isolated by two different methodsPotaros T., Raksakulthai N., Runglerdkreangkrai J., Worawattanamateekul W.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(3),pp. 584-593
  42
  3Autolytic activity and biochemical characteristics of endogenous proteinases in Indian anchovy (Stolephorus indicus)Siringan P., Raksakulthai N., Yongsawatdigul J.2006Food Chemistry
  98(4),pp. 678-684
  39
  4Process development of fish sausageChuapoehuk P., Raksakulthai N., Worawattanamateekul W.2001International Journal of Food Properties
  4(3),pp. 523-529
  23
  5Partial purification and characterization of trypsin-like proteinases in Indian anchovy (Stolephorus spp.)Siringan P., Raksakulthai N., Yongsawatdigul J.2007Food Chemistry
  101(1),pp. 82-89
  15
  6Quality characteristics of blue swimming crab (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) meat fed Gracilaria edulis (Gmelin) SilvaChaiyawat M., Eungrasamee I., Raksakulthai N.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(3),pp. 522-530
  12
  7Effect of edible coating ingredients incorporated into predusting mix on moisture content, fat content and consumer acceptability of fried breaded productUsawakesmanee W., Chinnan M.S., Wuttijumnong P., Jangchud A., Raksakulthai N.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
  30(SUPPL. 1),pp. 25-34
  11
  8Source and changes of proteinase activities of Indian anchovy (Stolephorus spp.) during fish sauce fermentationSiringan P., Raksakulthai N., Yongsawatdigul J.2006Journal of the Science of Food and Agriculture
  86(12),pp. 1970-1976
  10
  9Effects of hydrogen peroxide and of sulphite and humidity on the amino acid composition and digestibility of fish proteinRaksakulthai N., Raksakulthai N., Aksnes A., Njaa L.1983Journal of the Science of Food and Agriculture
  34(6),pp. 619-626
  10
  10High temperature tolerant fish protein gel using transglutaminase and sodium ascorbateRunglerdkriangkrai J., Banlue K., Raksakulthai N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 84-90
  3
  11Effect of phosphates and salt on yield and quality of cooked white shrimp (Penaeus vannamei)Faithong J., Raksakulthai N., Chaiyawat M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 108-116
  3
  12Preliminary study of some aroma compounds of salted shrimp paste (Kapi): Using chemometrics to categorize characteristics of different manufacturersKleechaya W., Raksakulthai N., Runglerdkriangkrai J.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(2),pp. 1-17
  1
  13Quality characteristics of fermented sour fish cake (Nham-Pla)Sangjindavong M., Chuapoehuk P., Raksakulthai N.2000International Journal of Food Properties
  3(3),pp. 399-406
  0
  14Development of shrimp flavor soup from shrimp headsRaksakulthai N., Sawangjang J., Chaiyawat M.2002Fisheries Science
  68,pp. 1669-1670
  0
  15Process development of smoked hybrid Clarias catfish fillets using fresh lemon grass extractChaiyawat M., Saenklar S., Raksakulthai N., Ratana-arporn P.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(4),pp. 660-667
  0