Conference

Article
การเปรียบเทียบชุดตรวจสอบเตรียมเองกับชุดตรวจสอบเชิงการค้าตรวจภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนไม่ใช่โครงสร้างเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยในโค
Conference
ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 33
Class
ชาติ
Date
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-