Conference

เฮทเทอโรซีสสำหรับระยะกลับสัดหลังหย่านมในประชากรสุกรทางการค้าแห่งหนึ่งในประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-