การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของระยะกลับสัดหลังหย่านมในประชากรสุกรเชิงการค้าที่เลี้ยงดูในโรงเรือนระบบเปิดภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2010 exChansombooni, C, exElzo, MA, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Genetic Parameters and Trends for Weaning-to-first Service Interval and Litter Traits in a Commercial Landrace-Large White Swine Population in Northern Thailand", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 543-555
2009 exฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Factors affecting weaning-to-first service interval in a Landrace-Large White swine population in Northern Thailand", JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, ปีที่ 87, ฉบับที่ E-Suppl. 2, เมษายน 2009, หน้า 403
Publish Year International Conference 2
2010 exMauricio A. Elzo, exฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Genetic Parameters and Trends for Weaning-to-First Service Interval and Litter Traits in a Swine Population Composed of Landrace, Large White, and Their Crosses in Thailand", The 14th AAAP Animal Science Congress, 23 - 27 สิงหาคม 2010, Pingtung ไต้หวัน
2010 inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, exแพรว เที่ยงพิมล, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exนันทนัย ฉันทปัญญา, "Effect of Estrogen Receptor (ESR) Genotypes on Litter Size and Weaning to Estrus Interval in a Thai Commercial Swine Population", The 14th AAAP Animal Science Congress, 23 - 27 สิงหาคม 2010, Pingtung ไต้หวัน
Publish Year National Conference 3
2010 exฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างยีน adiponectin และ follicle stimulating hormone receptor กับช่วงวันท้องว่างหลังหย่านมถึงผสมพันธุ์ครั้งแรกและการให้ลูกในประชากรสุกรเชิงการค้าในเขตภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนันทนัย ฉันทปัญญา, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, exแพรว เที่ยงพิมล, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของจีโนไทป์ของยีน Estrogen receptor (ESR) ต่อระยะกลับสัดหลังหย่านมในประชากรสุกรเชิงการค้าแห่งหนึ่ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exJohn W. mabry, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, "เฮทเทอโรซีสสำหรับระยะกลับสัดหลังหย่านมในประชากรสุกรทางการค้าแห่งหนึ่งในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย