Conference

Article
ผลของสภาวะเครียดจากความเค็มต่อการเติบโตและเสถียรภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ในเมล่อน
Conference
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ (ISBN: 9786164430853)
Class
ชาติ
Date
14 - 16 มิถุนายน 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-