Conference

Article
การศึกษาความหลากหลายของแมลงในแปลงอ้อยจังหวัดกําแพงเพชร
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-