การสำรวจ ชนิด ปริมาณ และพลวัตรประชากรแมลงในพื้นที่ปลูกอ้อย

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inสุขสวัสดิ์ พลพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Survey of insects associated with sugarcane crops (Saccharum officinarum) in Kamphaeng Phet province, Thailand.", 6th IAPSIT International Sugar Conference, 6 - 9 มีนาคม 2018, อุดรธานี อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exณัฐภูมิรัตนพันธุ์, inสุขสวัสดิ์ พลพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากหลายของแมลงในแปลงอ้อยจังหวัดกําแพงเพชร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย