Conference

Article
จำนวนประชำกรและควำมหลำกหลำยของไส้เดือนฝอยศัตรูพืชบริเวณรอบรำกวัชพืชในไร่อ้อยจังหวัดกำแพงเพชร
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782893)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-