Conference

Article
บูรณาการความรู้นิเวศอุทกวิทยา ชีววิทยาประชากร และชุมชน เพื่อพัฒนาการเลี้ยงหอยแครงอย่างมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
Conference
การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Class
ชาติ
Date
6 - 8 ธันวาคม 2012
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)