Conference

Article
ผลของระดับโปรตีนที่ต่างกันในอาหารผสมสำเร็จต่อคุณภาพเขากวางอ่อนและสมรรถภาพการผลิตของกวางรูซ่า
Conference
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
นานาชาติ
Date
7 ธันวาคม 2014
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของระดับโปรตีนที่ต่างกันในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพเขากวางอ่อนของกวางรูซ่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :การขายเขากวางอ่อนให้กับสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย,8 ธ.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015