ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

ALTASTbambooCarcass qualityConcentrate feedcosmeticCurcuma Longa linn.diarrheaDNA markersKhao Krue KhawKwao Krue KhawlayerL-DopamoltingMucuna prurienspatent mappingpharmaceuticalPharmacognosy, Botany, Pharmaceutical sciencePharmacologyphytoestrogenPigpigletPlant growth regulatorPropagationpueraria mirificaRusa deerSARDI Colistattedsausageseedseedlingtissue cultureTurmeric extractTurmeric oilTurmeric olioresinTurmuric oleoresinvelvet beanwhite shrimp (Litopenaeus vannamei)กวางรูซากวางลูกผสม , กวางม้า , กวางรูซ่ากวาวเครือขาวกัวนิดิโด อะซิติกแอซิดกากขมิ้นชัน , สุกรการจัดการฟาร์มการจัดการฟาร์มสุกรการตกค้างการปลูกการผลิตสุกรการเลี้ยงโคนมการเสริมอาหารไก่ไก่ตอนเขตร้อนชื้นคุณภาพซากคุณภาพทางประสาทสัมผัสซีสเทียมีน ไฮโดรคลอไรด์เนื้อไก่พันธุ์ลูกผสมพื้นเมืองเมล็ดพันธุ์สมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสำหรับสัตว์สุกรสูตรอาหารไส้กรอกองค์ประกอบทางเคมีอาหารข้นอาหารสัตว์อาหารสุกรเอสโตรเจนเอสโตรเจน , กวาวเครือขาว (estrogen , Pueฮอร์โมนพืช

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 13 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)