ผลของระดับโปรตีนที่ต่างกันในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพเขากวางอ่อนของกวางรูซ่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ