Conference

Article
อิทธิพลของน้ำสกัดมูลสุกรต่อความงอกและการยกระดับคุณภาพของกล้าข้าวพันธุ์ กข 31
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-