การศึกษาการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้น้สกัดมูลสุกร

Publish Year National Conference 1
2012 inนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "อิทธิพลของน้ำสกัดมูลสุกรต่อความงอกและการยกระดับคุณภาพของกล้าข้าวพันธุ์ กข 31", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย